Algemene informatie

Uw kind(eren) wordt opgevangen door een team van deskundige, gediplomeerde leidsters en oproepkrachten. De groepsleiding in het kinderdagverblijf heeft minimaal een kindgerichte MBO-opleiding. 

De kennis en deskundigheid van onze leidsters is up to date aangezien zij met regelmaat bijscholing krijgen. Vrijwel alle leidsters van De Blije Bij beschikken over een EHBO certificaat of een diploma. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie in  overeenstemming met de C.A.O. kinderopvang. 

Algemene Informatie over de Blije Bij

Leidinggevende bij de Blije Bij

Nese Köse – Işci: Eigenaar/ Houder

De dagelijkse leiding is in handen van Neşe Köse-Işci. Zij is in 2002 opgeleid als HBO-Pedagoog en sinds 2003  werkzaam binnen de kinderopvang. De oprichting van de Blije Bij is een droom die in 2009 in vervulling is gegaan.

Ouders kunnen met vragen en/of opmerkingen, wat betreft organisatorische zaken, bij Neşe terecht. Zij doet de planning van de kinderen en houdt zich bezig met o.a. informatiegesprekken, intakegesprekken, met allerlei administratieve zaken, zoals contracten, de betalingen, offertes etc.

Ook richt zij zich op: beleidszaken, o.a. het pedagogisch beleid, thema-avonden, ouderbijeenkomsten en de interne begeleiding van de PM’ers. Tevens biedt zij de PM’ers ondersteuning bij hun hulpvragen over de kinderen en werkt regelmatig op de groepen.

Pedagogisch beleidsmedewerker / Coach

De Blije bij acht het van groot belang dat er sprake is van een goede pedagogisch kwaliteit binnen de kinderopvang en werkt om deze reden met een pedagogisch coach, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de pedagogisch medewerkers en het schrijven van het pedagogisch beleidsplan.  

Om de pedagogische kwaliteit bij de Blije Bij te kunnen waarborgen bezoekt de pedagogisch coach (bijna) maandelijks de Blije Bij. De pedagogisch coach kijkt mee op verschillende fronten van de pedagogisch kwaliteit, zo wordt er aandacht besteedt aan het pedagogisch beleidsplan en het implementeren hiervan. 

Het pedagogisch handelen wordt in kaart gebracht en gemonitord door middel van (video)observaties en POP gesprekken, ook worden workshops aangeboden die aansluiten op de inzichten uit de observaties.

Daarnaast is er aandacht voor de zorg- en opvoedvragen die onder de pedagogisch medewerkers spelen binnen een intervisiebijeenkomst en wordt de kwaliteit van de leefomgeving en de mate van ontwikkelingsstimulering in kaart gebracht.

Kwaliteitseisen

De Blije Bij is een kleinschalige kinderopvang van topkwaliteit. Voor ons is het van een groot belang dat de kwaliteit die er geboden wordt, continu getoetst en bijgesteld wordt. Als organisatie staan wij geregistreerd bij de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat wij aan de kwaliteitseisen van de wet kinderopvang voldoen. Deze kwaliteitseisen worden jaarlijks getoetst door de GGD. Verder wordt er door de  brandweer jaarlijks op brandveiligheid gecontroleerd. Rapporten en inventarisaties zijn in te zien op de kinderopvang. Tevens zorgen we ervoor dat de ruimtes geventileerd, hygiënisch en plezierig ingericht zijn, zodat uw kind het naar zijn/haar zin zult hebben.

Verder bewaakt onze oudercommissie het pedagogische beleid en het algemene beleid. Zij evalueren met de ouders en geven advies aan de directie.

Ziektebeleid

Zieke kinderen mogen niet naar het kinderdagverblijf worden gebracht. Indien uw kind ziek is, dient u  dit vóór 9:00 uur ‘s morgens telefonisch door te geven.
Als uw kind op het kinderdagverblijf ziek wordt  (bijvoorbeeld een ernstige diarree of koorts krijgt van 38,5 graden of hoger), dan neemt de groepsleiding contact met u op en verzoekt u het kind te komen halen.
De redenen daarvoor zijn:

 • Dat een kinderdagverblijf daar niet voldoende ingericht is
 • In verband met infectiegevaar voor andere kinderen en de leidsters
 • Een ziek kind heeft extra aandacht nodig en daar is er niet altijd de gelegenheid voor
 • Voor een ziek kind is de groep erg onrustig
 • Tevens vinden wij dat een ziek kind het beste in zijn thuis omgeving kan zijn

Als ouder bent u verplicht kinderdagverblijf te melden wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte.
Mocht er onverhoopt medische hulp noodzakelijk zijn, dan wordt er contact opgenomen met u als ouder en wordt de vaste huisarts of andere medische hulp ingeschakeld. Het is dan ook van belang dat de  groepsleiding u of uw partner ten alle tijde telefonisch kan bereiken. Wijziging van telefoonnummer of  noodadres moet dus u direct doorgeven aan de pedagogisch medewerkers en aan de administratie, zodat u en uw noodadres indien nodig bereikbaar is.

Oudercommissie

De Blije Bij heeft een oudercommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van ouders die de belangen behartigen van alle ouders binnen de locatie. De commissie bestaat uit minimaal drie leden. Circa viermaal per jaar komt de oudercommissie met de directie en een leidster bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen en advies uit te brengen over bepaalde beleidszaken. Volgens het reglement Oudercommissie betreft dit het pedagogisch beleidsplan, veiligheid, tariefstelling op hoofdlijnen en  spel- en ontwikkelingsactiviteiten en ondersteuning bij bepaalde activiteiten.

Geschillencommissie
 1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
 3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)
 4. Wanneer de  ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van binden advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Adresgegevens Klachtenloket Kinderopvang

Klachtenloket Kinderopvang
Postbus 96802
2509 JE Den Haag

Klachtenprocedure

Interne klachten

Wanneer ouders niet tevreden zijn over onze dienstverlening kunnen zij dit, in eerste instantie, aangeven bij de pedagogisch medewerker. Wanneer de ontevredenheid uitmondt in een “klacht”, hanteren wij een interne klachtenregeling.

Dit gaat dan over de afhandeling van klachten over:

 • Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind
 • De overeenkomst tussen de houder en de ouder

Procedure

 • Wij verzoeken de ouder(s) de klacht schriftelijk bij de directie in te dienen
 • De directie zal de klacht zorgvuldig onderzoeken
 • Zij houdt de ouder(s) zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling
 • Wij zullen de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelen-uiterlijk zes weken na indiening bij de directie
 • Wij verstrekken de ouder(s) een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht
 • In het oordeel stellen wij een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd

Wanneer ouders en De Blije Bij er samen niet uit komen kunnen ouders terecht bij het Klachtenloket kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Deze instantie staat zowel ouders als kinderopvangorganisaties bij wanneer er een klachten/conflict is. Zij kunnen in deze adviseren en/of bemiddelen.

Externe klachtenprocedure

We streven naar een open relatie met de ouders waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. Door in gesprek te gaan proberen wij er samen met de ouders uit te komen. Mocht het voorkomen dat de ouders en de leiding van De Blije Bij middels de interne klachtenprocedure en het Klachtenloket niet tot een oplossing komen, dan kunnen zowel de ouders als de oudercommissie zich wenden tot een externe klachtencommissie.

 • Ouders/verzorgers of oudercommissie leggen hun klacht bij De Geschillencommissie
 • Belangrijk is dat ouders/verzorgers of oudercommissie op de hoogte zijn dat zij naar De Geschillencommissie kunnen gaan wanneer zij er niet uitkomen met De Blije Bij
 • Ouders/verzorgers of oudercommissie kunnen de klacht online indienen via deze link:
  www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen
  Of telefonisch bereikbaar op: 070 – 310 53 10 (Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

 

Algemene voorwaarden
Personeel

Uw kind(eren) wordt opgevangen door een team van deskundige, gediplomeerde leidsters en oproepkrachten. De groepsleiding in het kinderdagverblijf heeft minimaal een kindgerichte MBO-opleiding. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van CAO- Kinderopvang.

De kennis en deskundigheid van onze leidsters is up to date aangezien zij met regelmaat bijscholing krijgen. Vrijwel alle leidsters van De Blije Bij beschikken over een EHBO certificaat of een diploma. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie in  overeenstemming met de C.A.O. kinderopvang. Tevens zijn zij in het bezit van een verklaring omtrent gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële documentatie.

Regelmatig worden de leidsters ondersteund door stagiaires wie wij de mogelijkheid bieden om hun opleiding als pedagogische werker af te ronden. Stagiaires leveren ook een positieve bijdrage aan het  kinderopvang, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die zij op hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren.

De leidsters werken volgens ons eigen pedagogisch beleid wat u kunt opvragen bij de leidsters.

Privacy Statement Kinderopvang De Blije Bij

Kinderopvang De Blije Bij hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Kinderopvang De Blije Bij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderopvang organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam:          Kinderopvang De Blije Bij
Mail:            info@deblijebij.net
Telefoon:      020 – 411 70 40

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onsverwerkt voor de volgende doeleinden:

 •  Het aangaan van Kinderopvang-overeenkomsten
 •  Het versturen van nieuwsbrieven
 •  Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Verhouding ouder/verzorger tot kind
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • BSN
 • Schoolgegevens
 • Noodnummers
 • Kindnotities(zoals bijzonderheden, allergieën, deelname rijksvaccinatieprogramma’s, huisarts en tandarts)
 • Fotomateriaal kind

In onze kinderopvang maken wij daarnaast gebruik van cameratoezicht. Voor dat cameratoezicht hebben wij een protocol beschreven waarin we jouw privacy waarborgen. In dit privacy statement wordt het gebruik van cameratoezicht om die reden verder niet behandeld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Wij als kinderopvangorganisatie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zijn verplichtgegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met het toekennen van de kinderopvangtoeslag. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderopvang De Blije Bijbewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kinderopvang De Blije Bij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de genoemde contactgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies en aanverwante technieken

Kinderopvang De Blije Bij gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer op opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Datalekken

Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk datalek vragen we je hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging van dit Privacy Statement

Kinderopvang De Blije Bijkan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van hetPrivacy Statement is altijd via onze website te raadplegen.

Bedankt dat je het Privacy Statement helemaal hebt gelezen!

Als je naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

De Blije Bij nieuwtjes

Muzieklessen de Blije Bij

Kinderopvang De Blije Bij organiseert ook dit jaar weer muzieklessen.

Het rooster hiervan is inmiddels bekend geworden.

Weer goedkoopste kinderopvang

Kinderopvang De Blije Bij blijft de goedkoopste kinderopvang leveren in de omgeving van Amsterdam West.

Opvangtoeslag voor alle ouders 

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten straks minimaal 16 uur per week naar de opvang kunnen. Ouders krijgen daarvoor een tegemoetkoming van de overheid, ongeacht of ze werken.

 

Contact

   020-411 70 40

  info@deblijebij.net

 Burgermeester
Roellstraat 25-31
1064 BK Amsterdam

 

Openingstijden

Maandag:    07:00–18:00

Dinsdag:       07:00–18:00

Woensdag:  07:00–18:00

Donderdag: 07:00–18:00

Vrijdag:          07:00–18:00

Zaterdag:      Gesloten

Zondag:         Gesloten

Blijf op de hoogte